บริการที่ Amara Clinic

ดูดไขมัน

Liposuction

ฉีดไขมัน

Fat grafting

ยกกระชับผิวหนัง

Skin tightening